Definitely not a glitch...


http://ift.tt/2sxZBf3